TeleGuru | Algemene voorwaarden TeleGuru
Official business partner en reseller van Tele2 Zakelijk. TeleGuru biedt u de juiste oplossing, ongeacht de complexiteit. Bovendien vindt u via ons altijd voordelige aanbiedingen die het voor u nog aantrekkelijker maken.
TeleGuru, Tele2, zakelijk mobiel, sim only, vast naar mobiel
454
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-454,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden TeleGuru

Geldend vanaf d.d. 1 september 2017.
Deze algemene voorwaarden zijn zo opgesteld dat deze niet onredelijk bezwarend zijn voor de afnemer.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • TeleGuru : degene die de algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard op elke rechtsbetrekking met de afnemer.
  • De onderneming: de besloten vennootschap TeleGuru gevestigd te Hoofddorp en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 66614449 en BTW nummer: NL856631504B01
  • Afnemer : degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard en rechtspersoon is.
  • Partner : de toeleverancier (Tele2) of installateur welke uit naam van TeleGuru handelt/uitvoert.
  • Overeenkomst : Alle overeenkomsten welke TeleGuru aangaat.

Artikel 2 – Persoons- en verkeersgegevens

2.1 TeleGuru staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal invoeren of anderszins ter beschikking zal stellen van afnemer.

2.2 Persoonsgegevens worden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, enkel aan derden verstrekt, als daar een uitdrukkelijke toestemming van de afnemer voor is.

2.3 TeleGuru staat ervoor in dat een ieder die handelt onder het gezag van TeleGuru, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar afnemer de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van afnemers, behoudens afwijkende wettelijke bepalingen.

2.4 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van TeleGuru door afnemer worden verwerkt, ligt volledig bij afnemer.

2.5 Afnemer staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en/of verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht (van een derde).

2.6 Afnemer vrijwaart TeleGuru tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens en/of de uitvoering van de overeenkomst.

2.7 Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen bewerkersovereenkomst, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bedoelde verbintenissen.

2.8 Voor al het overige omtrent persoons- en verkeersgegevens dient het privacyreglement geraadpleegd te worden.

Artikel 3 – Geheimhouding

3.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 TeleGuru zal geen kennis nemen van gegevens die afnemer opslaat en/of verspreidt via de Diensten van TeleGuru, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de kwaliteit van het Projecten, of TeleGuru daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal TeleGuru zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

3.3 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 4 – Toepasselijkheid

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij TeleGuru goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan afnemer levert.

4.2 TeleGuru biedt de afnemer een redelijke mogelijkheid om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen op een zodanige wijze dat deze door de afnemer kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

4.3 De algemene voorwaarden worden altijd voordat een overeenkomst wordt gesloten aan de afnemer aangeboden. Hier dient een vinkje voor akkoord te worden gegeven.

4.4 Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de afnemer geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

4.5 De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde op kosten van TeleGuru, op verzoek van de afnemer worden toegezonden.

4.6 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle aanbiedingen van TeleGuru alsmede op alle overeenkomsten die met TeleGuru worden gesloten met en door de afnemer. Ongeacht de aard en/ of benaming hiervan.

4.7 Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met de (bevoegde) afnemer zijn overeengekomen en kunnen dus niet met terugwerkende kracht doen gelden of in de toekomst op andere leveranties doen gelden.

4.8 Indien afnemer een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

4.9 Deze voorwaarden zijn leidend tussen TeleGuru en de afnemer. Hiervan kan enkel bij schriftelijke overeenstemming tussen partijen, worden afgeweken.

4.10 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.11 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de tekst van de overeenkomst en de dienstbeschrijving op de algemene voorwaarden.

4.12 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Iedere eventuele nietige of vernietigde bepaling kan door TeleGuru terstond worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de juridische en economische strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Artikel 5 – Acties en aanbiedingen

5.1 Alle van TeleGuru uitgaande offertes, prijsopgaven, prijscouranten, aanbiedingen en andere verklaringen schriftelijk en/of mondeling van een vertegenwoordiger en/of werknemer van TeleGuru, zijn vrijblijvend en gelden gedurende een periode van 14 dagen na datum van het uitbrengen daarvan, tenzij er uit de bescheiden een andere termijn van geldigheid blijkt.

5.2 Op het moment dat de afnemer een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt de afnemer niet alsnog in aanmerking voor een korting of andere voorwaarden van deze eerdere of latere actie(s) cq. aanbieding(en). Dit is ook van toepassing op nabestellingen.

5.3 Aanbiedingen en beschrijvingen in de aanbieding, catalogi, ontwerpen, modellen, begrotingen etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het eigendom van TeleGuru. Dergelijke documentatie mag niet zonder toestemming van TeleGuru gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt en dienen op eerste verzoek van TeleGuru te worden geretourneerd.

5.4 TeleGuru kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5.5 TeleGuru kan niet aan zijn prijs/prijzen worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de prijs/prijzen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5.6 TeleGuru heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht niet te accepteren. Op TeleGuru rust niet de plicht om na een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht te herroepen, al zal TeleGuru de afnemer veelal ervan verwittigen dat een order niet in behandeling zal worden genomen (zonder daartoe gehouden te zijn).

5.7 Indien een opdracht door Tele2 als De partner niet uitgevoerd kan worden of wordt geweigerd, is TeleGuru gerechtigd de opdracht ook te doen weigeren. Van de gevallen van weigering door Tele2 dienen de algemene voorwaarden van TELE2 te worden geraadpleegd onder:

https://www.tele2.nl/zakelijk/voorwaarden/

Artikel 6 – De overeenkomst

6.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanbod van TeleGuru en aanvaarding van dit aanbod door de afnemer.

6.2 Als er sprake is van een eerder uitgebrachte offerte, dan wordt deze als aanvaard geacht op het moment dat de afnemer in de persoonlijke klantomgeving de offerte accepteert.

6.3 Voor bestellingen die online worden geplaatst, wordt de bestelling als definitief geacht op het moment dat de afnemer de bestelling voltooid.

6.4 Van de aanvaarding wordt altijd door TeleGuru een bevestigingsmail verzonden aan de afnemer. Tot dat moment is de afnemer gerechtigd de aanvaarding in te trekken en daaruit vloeiende de overeenkomst te ontbinden.

6.5 Indien er sprake is van een mondelinge opdracht, geldt de overeenkomst doordat TeleGuru geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van een opdracht aanvang neemt.

6.6 Op het moment dat TeleGuru gegronde redenen heeft de aanvraag cq. bestelling af te wijzen is hij daartoe gerechtigd. Hiervan wordt de afnemer binnen het wettelijke redelijke kader cq. termijn op de hoogte gesteld.

6.7 De afnemer is gehouden de informatie, zoals gespecificeerd in de overeenkomst, aan TeleGuru te verstrekken en dient altijd een uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan zes maanden en een identificatiebewijs als bedoeld in wet op de identificatieplicht, van de bevoegde vertegenwoordiger van de onderneming of rechtspersoon te verschaffen.

6.8 Op het moment dat TeleGuru gegronde redenen heeft aan de aanvraag cq. bestelling extra ‘eisen/voorwaarden’ te stellen is hij daartoe gerechtigd. Hiervan wordt de afnemer binnen het wettelijke redelijke kader cq. termijn op de hoogte gesteld.

Artikel 7 – Opzegging

7.1 de afnemer kan de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn, tegen de 1e van de maand, van ten hoogste één maand.

7.2 de afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur van minimaal 1 jaar opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand, gerekend vanaf de 1e van de maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

7.3 de afnemer dient de opzegging schriftelijk (per mail: support@TeleGuru.nl ) aan te leveren aan TeleGuru.

7.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

7.5 In afwijking van de voornoemde bepaling mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten/diensten stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

7.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van producten cq. diensten wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Artikel 8 – De prijs

8.1 De prijzen die op de website van TeleGuru worden getoond, zijn altijd exclusief BTW (omzetbelasting) en andere door de overheid opgelegde heffingen en gelden op dat moment en op het moment van de aanvraag.

8.2 TeleGuru kan niet gehouden zijn aan een (oud) btw tarief die op enig moment is gewijzigd/wordt gewijzigd. Het op dat moment geldende btw tarief is leidend.

8.3 TeleGuru is afhankelijk van de prijzen welke hun partner (TELE2) hanteert. TeleGuru kan dan ook niet gehouden worden aan lagere prijzen dan de prijzen zoals deze op dat moment door hun partner (TELE2) worden gehanteerd. De partner is per 1 juni van elk jaar gerechtigd de prijzen en tarieven te verhogen, volgens de CBS Consumentenprijsindex over de voorgaande periode 1 januari – 31 december. Indien de CBS Consumentenprijsindex in enig jaar negatief is, zullen de dan geldende prijzen en tarieven niet worden aangepast.

8.4 De partner behoudt zich het recht voor om naast de jaarlijkse prijsindexering, de overeengekomen prijzen en tarieven, afnemer (via TeleGuru) daarvan minimaal vier weken van tevoren op de hoogte te hebben gesteld, één keer per jaar te verhogen.

8.5 Afnemer heeft in geval van prijsverhoging gebaseerd op dit artikel uitsluitend het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen in de volgende gevallen: a indien de prijsverhoging betrekking heeft op een openbare elektronische communicatiedienst; of b indien de prijswijziging geen betrekking heeft op een openbare elektronische communicatie dienst en de prijsverhoging hoger is dan 5%.

8.6 TeleGuru is gerechtigd de overeengekomen tarieven, betrekking hebbende op diensten die direct door TeleGuru worden geleverd, met de afnemer per 1 januari van elk jaar aan te passen op het gebied van beheer, training en serviceabonnementen. TeleGuru zal de aanpassingen voor zover zij meer dan 3% procent bedragen, minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk aan de afnemer melden. Echter voor zover op dat moment bekend bij TeleGuru. Bezwaren hiertegen dienen tevens uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan TeleGuru. Na het verstrijken van die datum wordt de afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte en samenstelling van de factuur/facturen.

Verzendtarieven

8.7 Voor bestellingen binnen Nederland, geldt een verzendtarief van 7.50,- euro per verzending.

Artikel 9 – Betalingsverplichtingen

9.1 Betalingen via TeleGuru, al dan niet via een payment service provider geschieden op basis van automatische incasso.

9.2 Orders worden bij overboeking verzonden op het moment dat de betaling bij TeleGuru binnen is cq. zichtbaar is onder n.a.v. de uitgevoerde /automatische incasso.

9.3 de afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TeleGuru te melden. Hiervoor is TeleGuru nimmer aansprakelijk.

9.4 Als de automatische incasso niet slaagt, wordt er door TeleGuru een herinneringsbrief verzonden met een betalingstermijn van veertien dagen.

9.5 Indien de betaling binnen de voornoemde 14 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening of bevoegdheid tot opschorting niet is voldaan, is de afnemer per direct in verzuim. De wettelijke commerciële rente ex art. 6:119, 119a en 120 BW worden dan direct daarbij gevorderd en zijn dan dus thans verschuldigd. Ook is TeleGuru hierbij gerechtigd alle kosten te vorderen, die de afnemer wegens niet of niet tijdig betaling heeft veroorzaakt.(zoals o.a. buitengerechtelijke kosten 15% van de totale vordering, met een minimum van 75 euro).

9.6 Al wat TeleGuru van de afnemer heeft te vorderen zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar zijn indien de afnemer 1 of meer andere facturen niet binnen de 30 dagen heeft voldaan en in verzuim is.

Artikel 10 – De levering en uitvoering

10.1 TeleGuru zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan TeleGuru bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten.

10.3 Hoe een product/ dienst wordt geleverd/uitgevoerd is mede afhankelijk van de wijze waarop de afnemer het plan van aanpak uitvoert en van de beschikbaarheid van de dienst op locatie; een en ander ter beoordeling van TeleGuru en de partner. De dienstbeschrijving van de partner is leidend.

10.4 De partner behoudt zich doorgaans het recht voor de eigen dienstbeschrijving eenzijdig aan de te passen en de afnemer is zich ervan bewust dat TeleGuru hierop weinig of geen invloed kan uitoefenen.

10.5 De afnemer is verantwoordelijk voor het verzorgen van een werkend aansluitpunt en juiste werkomstandigheden op de locatie waar de diensten moeten worden geleverd.

10.6 De afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van alle producten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot de (rand-) apparatuur, programmatuur en de van de door TeleGuru te verlenen diensten, alsmede voor de back up-, controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer van de geleverde ( rand- ) apparatuur, programmatuur, websites en databestanden, alsmede voor de informatie die wordt uitgewisseld of verwerkt via deze (rand-) apparaat, programmatuur, websites en of databestanden.

10.7 Tenzij is overeengekomen dat TeleGuru hiervoor zorg draagt, dient de afnemer te beschikken over een adequaat niveau van beveiliging, zodat wordt voorkomen dat ongeoorloofde derden zich een toegang kunnen verschaffen tot het netwerk en/of de systemen van de afnemer en/of er virussen, wormen en dergelijke het netwerk binnen kunnen dringen, dan wel kunnen worden geïnstalleerd.

10.8 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van TeleGuru staan of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft TeleGuru het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft TeleGuru – voor zover de aard van de tekortkoming van de afnemer zulks rechtvaardigt – het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, onverminderd alle overige uit de wet aan TeleGuru toekomende rechten.

10.9 In gevallen dat medewerkers van TeleGuru op de locatie van de afnemer werkzaamheden verrichten, zal de afnemer kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid voor de uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een veilige werkruimte met telecommunicatie faciliteiten, zorg dragen.

10.10 De afnemer zal TeleGuru vrijwaren voor aanspraken van derden, -medewerkers van TeleGuru daaronder begrepen -, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.

De termijnen

10.11 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden door TeleGuru opgegeven termijnen niet als fatale termijnen.

10.12 De aanvangstermijn betreft het moment waarop alle noodzakelijke gegevens/materialen in het bezit zijn van TeleGuru en de afnemer aan al zijn (eventueel al bestaande) opeisbare betalings- of andere verplichtingen ten opzichte van TeleGuru heeft voldaan. (als hij binnen een redelijke termijn alsnog hier zorg voor draagt, zal TeleGuru ook binnen redelijke termijn tot uitvoering overgaan). (TeleGuru heeft dan het recht uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de afnemer in rekening te brengen).

10.13 Overschrijding van een overeengekomen termijn geeft de afnemer generlei recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

10.14 In het geval van een niet meer te leveren product cq. dienst heeft de afnemer, indien mogelijk, recht op een vervangend product, indien de afnemer daarmee instemt.

10.15 Als plaats van levering geldt altijd het adres dat de afnemer aan TeleGuru kenbaar heeft gemaakt.

10.16 Aan de leveringsplicht van TeleGuru zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TeleGuru geleverde zaken door de bezorgdienst aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door TeleGuru aan de afnemer verkochte/ geleverde zaken blijven eigendom van TeleGuru of haar toeDe partners, zolang de afnemer;

  1. a) de vorderingen van TeleGuru uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan;
  2. b) zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
  3. c) zolang de afnemer de vorderingen van TeleGuru wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten en renten en kosten.

11.2 Rechten worden aan de afnemer steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig voldoet.

11.3 de afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 Indien derden beslag leggen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de afnemer verplicht TeleGuru zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 12 – Herroepingsrecht

12.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten. Dit betekent dat de zakelijke klant niet het recht heeft om binnen een bepaald termijn zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

12.2 Onder bepaalde voorwaarden kan er worden afgeweken van het voorgaande lid. Dit wordt dan expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk overeengekomen tussen TeleGuru en de desbetreffende zakelijke klant.

Artikel 13 – ‘Onvoorziene Omstandigheden’ Overmacht

13.1 Indien TeleGuru zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat TeleGuru alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

13.2 In gevallen zoals genoemd in het voornoemde, wordt de afnemer daarvan direct schriftelijk op de hoogte gesteld. Na het verstrijken van de standaard wettelijke termijnen, is de afnemer gerechtigd zonder kosten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen is TeleGuru verplicht de overgemaakte kosten door de afnemer aan TeleGuru aan de afnemer te retourneren op het bij TeleGuru reeds bekende rekeningnummer. In dergelijke gevallen kan wederom geen recht doen gelden van schadevergoeding jegens de afnemer.

13.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden onder meer verstaan: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, uitval van (tele-)communicatievoorzieningen, cyberaanvallen, oorlog, noodweer, belemmerende maatregelen van enige overheid en, in het algemeen, alle van buiten komende oorzaken,voorzienbaar of onvoorzienbaar, waarop TeleGuru geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TeleGuru niet in staat aan haar verplichtingen te voldoen.

13.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen als gevolg van overmacht wordt verhinderd, is zowel TeleGuru als de afnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.5 Indien TeleGuru bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen.

13.6 TeleGuru heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

13.7 Indien zich een overmachtsituatie voordoet bij een door TeleGuru ingeschakelde hulppersoon, importeur, exporteur, fabrikant en/of toeDe partner en die zich ten opzichte van TeleGuru op overmacht beroept, zal dit mede als een bij TeleGuru zelf aanwezige overmachtsituatie worden aangemerkt die ten opzichte van de afnemer werkt.

13.8 Indien de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht wordt opgeschort of ingeval van blijvende overmacht door TeleGuru of de afnemer de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is TeleGuru niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 14 – Ontbinding

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar (blijvend) tekort schiet in de nakoming van zijn (wezenlijke) contractuele verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

14.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is TeleGuru bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de afnemer:

– surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan haar is verleend;

– in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

– toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, dan wel het voor TeleGuru voorzienbaar is dat de afnemer tekort zal schieten.

– De ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat TeleGuru gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

– Alle vorderingen van TeleGuru die zij op dat moment op de afnemer heeft of

– zal verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

– Rechten en plichten uit de overeenkomst tussen TeleGuru en de afnemer, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 15 – Verantwoordelijkheden/risico’s

15.1 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij TeleGuru tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan TeleGuru bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15.2 Indien TeleGuru na een door haar geconstateerd gebrek in een bepaald product, althans een bepaalde serie daarvan, besluit dat alle desbetreffende producten aan TeleGuru moeten worden geretourneerd, zal de afnemer onverkort zijn medewerking verlenen om deze producten daadwerkelijk te kunnen retourneren.

15.3 Indien bij door TeleGuru te leveren diensten gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten (waaronder tevens te rekenen verbindingen via het internet), is de afnemer verantwoordelijk voor correct en bevoegd gebruik ervan. TeleGuru is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gevolgen van het niet of gebrekkig functioneren van de betreffende telecommunicatie faciliteit.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid levering roerende zaken en andere diensten

16.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van TeleGuru of haar ondergeschikten is zij niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade – waaronder begrepen schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de afnemer, immateriële en materiële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden – als gevolg van of verband houdende met het gebruik of verbruik van door TeleGuru geleverde zaken of door TeleGuru verrichte werkzaamheden dan wel veroorzaakt door hulppersonen die voor het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van zaken zijn ingeschakeld, dan wel veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering of de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2 TeleGuru is niet aansprakelijk voor de manier waarop de afnemer gebruik maakt van de door TeleGuru of de Partner geleverde diensten, aansluitingen of andere voorzieningen. de afnemer vrijwaart TeleGuru en de Partner voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de inhoud van het telecommunicatieverkeer (daaronder begrepen spraak, beeld, data en onafhankelijk van het medium) en/of de gegevens die de afnemer verstuurt met gebruikmaking van de diensten.

16.3 TeleGuru is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden van wie TeleGuru zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient.

16.4 TeleGuru is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij de afnemer of derden. Indien materialen voor de dienst worden geleverd door de afnemer dan wel door of namens haar het gebruik van bepaalde materialen of zaken wordt bedongen, is TeleGuru niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen of zaken ontstaan noch voor de daaruit voortvloeiende schade.

16.5 TeleGuru is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen en/of werkomstandigheden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

16.6 De totale aansprakelijkheid van TeleGuru, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde prijs. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– aantoonbare redelijke kosten die de afnemer zou moeten maken om de prestatie van TeleGuru aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan de afnemer;

– materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;

– aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, mits de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

– aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

– De aansprakelijkheid van TeleGuru voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 100.000,-.

16.7 De afnemer vrijwaart TeleGuru en medewerkers van TeleGuru voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door TeleGuru geleverde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen, behoudens indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen.

Artikel 17 – Auteursrecht en (overige) Intellectuele eigendomsrechten

17.1 Tenzij anders door TeleGuru is aangegeven berust het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, op alle krachtens de overeenkomst door of namens TeleGuru ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, modellen, technieken, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij TeleGuru, diens licentiegevers of de desbetreffende fabrikant.

17.2 De afnemer verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of die anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden toegekend. Indien geen schriftelijke toestemming is verleend, pleegt men een strafbaar feit.

17.3 Krachtens auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten of krachtens licentie heeft uitsluitend TeleGuru de bevoegdheid aan derden toestemming te verlenen tot het (doen) openbaar maken en/of (doen) verveelvoudigen van de ter beschikking gestelde diensten en producten.

17.4 Indien toestemming tot openbaar maken en/of verveelvoudigen van een product of dienst aan afnemer wordt verleend, omvat dit uitsluitend een niet- exclusieve, niet overdraagbare toestemming tot gebruik op de nader overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel en specifiek overeengekomen territorium en is aldus daartoe beperkt.

17.5 Elk gebruik, vervaardiging, vermenigvuldiging en/of verspreiding dat niet is overeengekomen is een inbreuk op het auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten van TeleGuru of van de door TeleGuru vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen.

17.6 Bij inbreuk op auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten komt aan TeleGuru of aan de door TeleGuru vertegenwoordigde organisatie een vergoeding van duizend euro per overtreding, per week toe, totdat de overtreder de overtreding staakt. Een en ander onverminderd TeleGuru’s overige terzake toekomende rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 18 – Zekerheidstelling

18.1 Indien naar het oordeel van TeleGuru daartoe redenen aanwezig zijn, is TeleGuru te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer op een door TeleGuru te bepalen wijze zekerheid zal stellen voor de nakoming van haar betalingsverplichting ten opzichte van TeleGuru. De zekerheidstelling kan geschieden in de vorm van een door de afnemer te stellen bankgarantie ten behoeve van TeleGuru.

18.2 De zekerheidstelling dient binnen 14 dagen na een schriftelijk verzoek daartoe van TeleGuru aan de afnemer te worden bewerkstelligd. Bij gebreke van een (tijdige) zekerheidstelling als bedoeld in de voornoemde bepaling, heeft TeleGuru het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 – Aanvullende/afwijkende bepalingen

19.1 Afspraken die separaat ‘van deze algemene voorwaarden’ worden overeengekomen,dienen schriftelijk te geschieden en altijd in overleg en overeenstemming met TeleGuru en de afnemer worden vastgelegd (waarbij in achtname van een nimmer nadelige positie van de afnemer), zodat beide voornoemde partijen dit te allen tijde kunnen raadplegen.

Artikel 20 – Klachten, geschillen en gebreken

20.1 TeleGuru beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

20.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst (waaronder geconstateerde gebreken) dienen binnen veertien dagen, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend door verzending hiervan naar support@TeleGuru.nl .

20.3 Bij TeleGuru ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TeleGuru binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

20.4 Indien er door TeleGuru wordt geconstateerd dat er sprake is van een gebrekkig product en dit valt binnen de overeengekomen (leveranciers)garantie, zal TeleGuru spoedig overgaan tot reparatie/ levering…

20.5 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

20.6 Geschillen tussen de afnemer en TeleGuru over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de afnemer als TeleGuru worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te ‘s-Gravenhage.

20.7 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,indien de afnemer zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan TeleGuru heeft voorgelegd.

20.8 Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

20.9 Wanneer de afnemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is TeleGuru aan deze keuze gebonden. Wanneer TeleGuru dat wil doen, zal de afnemer binnen vijf weken na een daartoe door TeleGuru schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt TeleGuru de keuze van de afnemer niet binnen de termijn van vijf weken, dan is TeleGuru gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

20.10 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

20.11 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan TeleGuru surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 21 – Retourneren

21.1 Indien een product retour verzonden dient te worden, kan dit nimmer zonder RMA-nummer als retourzending door TeleGuru worden geaccepteerd. Een RMA-nummer dient tevens te worden opgevraagd via support@TeleGuru.nl .

21.2 Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

21.3 Het product dient in de originele verpakking te worden geretourneerd.

Artikel 22 – Garantie

22.1 Voor geleverde producten/apparatuur is de standaard leveranciersgarantie bepalend.

22.2 Indien de overeenkomst tot het leveren van een dienst, een garantietermijn vermeldt, vangt dit termijn aan vanaf de dag na de operationele levering van het systeem.

Artikel 23 – Nederlands recht

23.1 Op overeenkomsten tussen TeleGuru en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.